top of page

Reklamationsordnung

1. Základní ustanovení

Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

Tento reklamační řád je závazným ustanovením a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi nakupujícím zákazníkem (dále jen Kupující) a výrobcem (dále jen Prodávající).

Závazným se pro obě strany stává okamžikem uzavření kupní smlouvy (datum přijetí objednávky Kupujícího).

2. Vady zboží

Vykazuje-li zboží při přebírání od dopravní společnosti zjevné vady, tedy zejména porušený obal, je Kupující oprávněn zásilku nepřevzít. Kupující má v takovém případě právo se zaměstnancem dopravní společnosti sepsat protokol o poškození zásilky. V tomto případě přetrvává nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění ze strany Prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny dle dohody s Prodávajícím.

V případě, že Kupující zásilku od dopravní společnosti převezme, je povinen oznámit Prodávajícímu vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. V opačném případě nebude reklamace zboží Prodávajícím přijata.

3. Místo uplatňování reklamace

Reklamace musí být uplatněna v sídle Prodávajícího, tedy na adrese K nádraží 252, 664 59 Telnice. Pokud se Kupující rozhodne reklamované zboží na adresu sídla Prodávajícího zaslat, je povinen zajistit, aby bylo zboží řádně zabaleno do neporušeného a dostatečně chránícího obalového materiálu.

4. Způsob uplatňování reklamace

Reklamace se uplatňuje jednostranným právním jednáním, kterým Kupující vytkne konkrétní vadu a sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vadu uplatňuje. Toto provede písemně a e-mailem doručí Prodávajícímu na e-mailové adrese info@vimixa.cz. Dokumentace vady ve formě přiložené fotografie může zjednodušit celý proces reklamace. Zboží nesmí být Kupujícím zasláno na adresu Prodávajícího bez předchozího písemného oznámení reklamace.

K reklamaci je ve všech případech nutné předložit reklamační protokol, kopii dokladu o koupi - fakturu (nikoli originál faktury).

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právoa) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,b) na odstranění vady opravou věci,c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebod) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

5. Mimosoudní řešení sporů v souvislosti s reklamací zboží

Pokud Kupující, který je spotřebitelem, není s vyřízením reklamace spokojen po obsahové stránce, tj. zejména se zamítnutím reklamace, popř. s nedostatečným uspokojením nároků z reklamace, která byla uznána, pak dochází k občanskoprávnímu sporu, který je možné řešit prostřednictvím České obchodní inspekce (dále jen „ČOI“), a to v rámci řízení o mimosoudním řešení sporů (tzv. ADR). Webové stránky ČOI jsou www.coi.cz. K podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu (ADR), je nutné vyplnit webový formulář na stránkách http://adr.coi.cz a přiložit relevantní dokumenty, zejména doklad o neúspěšném pokusu o řešení sporu s Prodávajícím.

6. Neoprávněná reklamace, zánik nároku na reklamaci

Nárok na reklamaci zaniká při poškození zboží způsobené nešetrným zacházením, nevhodným skladováním a zásahem vyšší moci.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne……………………….

Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

Kontakt

VIMIXA a.s.
K nádraží 252
664 59 Telnice


info@vimixa.cz 
www.vimixa.cz

Rufen Sie uns an

Tel.: 544 224 291
 

CZ/GER/ENG:  +420 774 788 939

VNM:                +420 778 089 778

CHN/ENG:       +420 777 770 654

Informationen

Dank unseres loyalen und hochwertigen Mitarbeiter-Teams, bei der Wahrung von Offenheit, Qualität und Fair Play, stellen wir Nudeln für die ganze Welt her.    WIR SIND VIMIXA.

+420 544 224 291

bottom of page