top of page

Obchodní podmínky

Článek 1

Úvodní ustanovení

1) Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup učiněný prostřednictví objednávky ze sítě internet umístěné na stránkách www.vimixa.cz provozovaném společností VIMIXA, a.s., se sídlem K nádraží 252, 664 59 Telnice, IČ 26224836 nebo přes telefon 00 420 544 224 291 (dále jen „prodávající“). Kupující je jakékoliv fyzická či právnická osoba, která prostřednictvím stránek www.vimixa.cz hodlá nakoupit zboží na stránkách nabízené. (dále jen „kupující“).

2) Tyto všeobecné obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

3) Smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

4) Objednáním zboží prostřednictvím sítě internet nebo přes telefon uvedený v odstavci 1 tohoto článku vyslovuje kupující, stejně jako prodávající, svůj závazek řídit se těmito všeobecnými obchodními podmínkami stejně, jako by tyto podmínky byly vytištěné a podepsané ve formě smlouvy. Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné v platném aktuálním znění, jsou veřejně přístupné na internetových stránkách prodávajícího www.vimixa.cz.

Článek 2

Předmět smlouvy

1) Předmětem smlouvy je prodej zboží uvedeného kupujícím v objednávce zboží.

2) Údaje o zboží, uvedené na internetových stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách prodávajícího (rozměry, vzhled obalu apod.) jsou pouze údaji informativními a z tohoto důvodu může dodané zboží vykazovat mírné odchylky (nejedná se o vadu zboží).

3) Objednané zboží bude kupujícímu dodáno v jakosti a provedení, jež se hodí pro účel, k němuž je takové zboží určeno a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovujícím příslušným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

Článek 3

Objednávka zboží

1) Kupující objednává u prodávajícího zboží prostřednictvím internetového obchodu nebo telefonního čísla uvedeného v odstavci 1 článku I těchto obchodních podmínek prodávajícího.

2) Každá objednávka zboží podaná prodávajícímu prostřednictvím jeho internetového obchodu nebo telefonické objednávky je pro kupujícího závazná a považuje se za návrh kupní smlouvy.

3) Kupní smlouva je uzavřena okamžikem přijetím objednávky prodávajícím. Prodávající sdělí kupujícímu, že objednávku přijímá bezprostředně po podání objednávky, nejpozději však do pěti pracovních dní, a to zpravidla prostřednictvím elektronické pošty či jakoukoliv jinou jednoznačnou formou. Přijetí objednávky prodávajícím po této lhůtě se považuje za novou nabídku ze strany prodávajícího a je tedy nutná následná akceptace ze strany kupujícího.

4) Kupující je povinen při objednávce uvádět přesné, úplné a pravdivé údaje. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (tj. množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.), žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem (např. písemně nebo telefonicky) anebo žádat kupujícího o zaplacení kupní ceny či její části předem. V takovém případě nedojde k uzavření kupní smlouvy dříve, nežli okamžikem řádného a včasného splnění podmínek vyžadovaných prodávajícím.

5) Časově omezené nabídky nebo slevové akce mohou být využity jen v termínu jejich platnosti. Pokud není výslovně stanoveno jinak, nelze jednotlivé speciální nabídky a akce vzájemně kombinovat.

Článek 4

Kupní cena a platební podmínky

1) Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za zboží kupní cenu platnou v okamžiku doručení objednávky prodávajícímu. Jakákoliv následná změna kupní ceny nemá vliv na povinnost kupujícího uhradit kupní cenu v původně dohodnuté výši, a stejně tak i povinnost prodávajícího dodat objednané zboží za původně dohodnutou cenu.

2) Kupující je povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu včetně DPH ve výši platné v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

3) Kupní cena je stanovena dle ceníku prodávajícího platného v době objednání zboží.

4) Kupující je povinen uhradit prodávajícímu náklady na poštovné a balné. Výše poštovného a balného je stanovena v objednávce zboží v závislosti na druhu zboží a způsobu přepravy.

5) Kupující je povinen zaplatit kupní cenu v hotovosti přepravci zboží (tzv. dobírkou) případně předem na účet prodejce. Způsob úhrady kupní ceny je nedílnou součástí objednávky zboží.

Článek 5

Dodací podmínky, dodací lhůta

1) Prodávající zajistí doručení zboží kupujícímu dle způsobu zvoleného v objednávce zboží.

2) Místem dodání zboží se rozumí adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží.

3) Dodací lhůta zboží je závislá na druhu a množství objednaného zboží a bude prodávajícímu upřesněna v potvrzení objednávky zboží. Jakékoliv jiné informace o dodací lhůtě mají pouze informativní charakter a nejsou pro prodávajícího závazné.

4) Dnem dodání je den odeslání či předání k přepravě nebo převzetí zboží kupujícím na prodejně prodávajícího v místě jeho sídla v Telnici.

5) Pokud kupující nepřevezme objednané zboží ve sjednaném termínu a na sjednaném místě, bylo smluvními stranami dohodnuto, že prodávající může po kupujícím požadovat skladné a úhradu nákladů až ve výši 50 % dohodnuté ceny objednaného zboží v závislosti na způsobilosti zboží k opětovnému prodeji.

Článek 6

Odpovědnost prodávajícího za vady zboží

1) Kupující je povinen zboží od přepravce či prodávajícího řádně převzít a potvrdit tuto skutečnost na dodacím listě a dokladu o přepravě, příp. jiném dokladu. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zásilka byla doručena bez zjevných závad a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

2) Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení ceny zboží uvedené na daňovém dokladu.

3) Prodávající odpovídá kupujícímu za vady zboží dle § 2099 občanského zákoníku.

4) Nároky z odpovědnosti za vady dodaného zboží se řídí platnými právními předpisy.

5) Prodávající zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějícího zboží nebo dodáním náhradního zboží za zboží vadné. Není-li možné vadu odstranit bezodkladně, prodávající tak učiní v nebližším možném termínu. O tomto termínu kupujícího vyrozumí.

Článek 7

Ochrana osobních údajů

1) Kupující prohlašuje, že veškeré údaje, které poskytl prodávajícímu za účelem dodání zboží, jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti, přičemž si je vědom případných následků vyplývajících z nepravdivosti tohoto prohlášení.

2) Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které mu kupující poskytl o své osobě, jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu prodávajícího a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní údaje jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů. Při nakládání s osobními údaji je prodávající povinen řídit se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

3) Kupující odesláním objednávky zboží dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a uchovávání osobních údajů o jeho osobě a nákupech a k jejich následnému zpracování pro potřeby prodávajícího.

4) Kupující má právo požádat kdykoliv o vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího a ten je povinen žádosti bez odkladu vyhovět.

5) Kupující (i potenciální kupující) svojí registrací v e-shopu prodávajícího nebo těch sdělených při telefonické objednávce dává souhlas k občasnému zasílání novinek e-mailem. V případě, že si registrovaný nepřeje e-maily dostávat, prodávající je povinen na požádání e-mailový kontakt z databáze vymazat.

Článek 8

Závěrečná ujednání

1) Tyto všeobecné obchodní podmínky nahrazují v plném rozsahu všechny předchozí všeobecné obchodní podmínky vztahující se ke službám prodávajícího.

2) V případě, že jakékoliv ustanovení všeobecných obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení všeobecných obchodních podmínek.

3) Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a podle práva platného v České republice. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.

4) Prodávající si vyhrazuje právo tyto Podmínky změnit nebo doplnit, a to zejména při změně souvisejících právních norem nebo při změně způsobu obchodování. Změnu, doplnění a jejich účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem. Kupující má právo v případě nesouhlasu s obsahem změněných či doplněných obchodních podmínek tento nesouhlas sdělit prodávajícímu ve lhůtě 7 dnů od okamžiku, kdy se o změně či doplnění dozvěděl. Neučiní-li tak, má se za to, že kupující změny či doplňky akceptoval.

5) Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2016.

Prostřednictvím našich loajálních a kvalitních zaměstnanců, při udržování otevřenosti, kvality a fair play, vyrábíme nudle pro celý svět. MY JSME VIMIXA.

Kontakt

VIMIXA a.s.
K nádraží 252
664 59 Telnice


info@vimixa.cz 
www.vimixa.cz

Zavolejte nám

Tel.: 544 224 291
 

CZ/GER/ENG:  +420 774 788 939

VNM:                +420 778 089 778

CHN/ENG:       +420 777 770 654

Informace

+420 544 224 291

bottom of page